ریاست هیات مدیره گروه

ریاست هیات مدیره گروه

آقای رضا ایمانی
مدیریت عامل شرکت پویاتدبیر مقصود

مدیریت عامل شرکت پویاتدبیر مقصود

خانم سمانه علی نژاد
مدیریت مالی گروه

مدیریت مالی گروه

آقای مهدی ایمانی
مدیریت فن آوری اطلاعات گروه

مدیریت فن آوری اطلاعات گروه

آقای محمدتقی ایمانی